Liikmeinfo

 • Liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab Eesti Teraapiaühing MTÜ põhikirja, Eetikakoodeksit ja tasub õigeaegselt liikmemaksu.
 • Liikmeks astumiseks tuleb saata Eesti Teraapiaühing MTÜ juhatusele avaldus ning tasuda siseastumis- ja liikmemaks.
 • Avaldus peab olema kirjalikus vormis, võib esitada paberkandjal allkirjastatud või saata digitaalselt allkirjastatud e-posti aadressile: mariannrivik@gmail.com
 • Eesti Teraapiaühing MTÜ juhatus vaatab avalduse läbi nädala jooksul.
 • Liikmeks vastuvõtmise või keeldumise teatab juhatus avalduse esitajale kirjalikult.
 • Sisseastumis- ja liikmemaksu summad on kehtestatud Üldkoosoleku otsusega nr.1
 • Sisseastumismaks on 15 EUR-i
 • Jooksva aasta liikmemaks on 10 EUR-i
 • Sisseastumis- ja liikmemaksu palume tasuda sularahas Eesti Teraapiaühing MTÜ kassasse või kanda Eesti Teraapiaühing MTÜ arveldusarvele (teatan mõne hetke pärast).
 • Selgituseks märkida ees- ja perekonnanimi/ettevõtte nimi ning sõna „liikmemaks“.
 • Iga kalendriaasta kohta on liikemaksu tasumise tähtaeg liikmeksolemise aasta jaanuarikuu.
 • Liikmelisuse lõpetamiseks omal soovil on vajalik saata Eesti Teraapiaühing MTÜ juhatusele avaldus.
 • Liikmelisuse lõpetades või liikme välja arvamisel põhikirjas ettenähtud juhtudel liikme poolt ühingule tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Kui teil on küsimusi Eesti Teraapiaühing MTÜ liikmeksastumise või muude ühingut puudutavate küsimuste osas, siis saatke e-mail: mariann@eestiteraapia.ee või helistage mob 5101545
Mariann Rivik, juhatuse esinaine.