Eesti Teraapiaühing eetikakoodeks

Eesmärk

Eesti Teraapiaühingu eetikakoodeks reguleerib ja juhib oma liikmete, kogukonna, partnerite, koolitajate tegevust ning tööd ning sätestab kutse-eetika põhinõuded. Eetikakoodeksi eesmärgiks on aidata kaasa oma liikmete, kogukonna, partnerite, koolitajate laitmatule tegutsemisele, kutse- eetika põhimõtete järgimisele ja väärikale käitumisele. Nende nõuete täitmise tagab iga liikmete, kogukonna liikme, partneri, koolitaja jt. ühinguga seotud isikute ametiga ja tegevusega kaasnevate õigusete ja kohustuste täitmine. Lisaks tagab seda isiklik väärikus, mainevajadus ning nõudlikus, nii enense kui ka kaaslaste headele tavadele ja käitumistele kaasaaitamine.
Meie kõigi kõrgeim eesmärk on hoida ja parandada inimeste tervisliku seisundit. Meie soov on tervem, harmoonilisem, ja õnnelikum inimene.

Üldpõhimõtted

Kõik liikmed, kogukonna liikmed, partnerid, koolitajad jt. ühinguga seotud isikud lähtuvad oma tegevuses ja teenuste osutamises asjatundlikusest ning teraapiateenuste osutamise põhimõtetest. Oma teenuste osutamisel peab iga isik tegutsema heas usus, vahendid ja viisid ei tohi olla vastuolus kutse-eetikaga ja seadustega.

Eesti Teraapiaühingu tegevuse eetilised põhimõtted

Juhtimine ja toimimine

Eesti Teraapiaühingul (edaspidi „ühingul“) on selge ja arusaadav missioon, ta järgib oma selle täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimise standardeid ning tavasid. Ta on vabatahtlik ühendus, kus väärtustatakse tema liikmeid, kindlustatakse demokraatlik juhtimine ja kus reageeritakse kiiresti väärtegudele või heast käitumisest kõrvalekaldumisele. Ühing väärtustab kõiki kodanikke ja oma kliente, peab oluliseks inimeste kaasamist ja kaasalöömist ja vabatahtlikku pealehakkamist ja tööd. Püüeldakse järjekindlalt oskuslikuma tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada ainult häid tulemusi. Kui ühing saab vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. Ühing lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest. Ühing kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tulevaste põlvede vajadustega.

Vastutus ja aruandmiskohustus

Ühing annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
Ühing peab oluliseks aruandmisvalmidust, mille tagab hea juhtimine, sisekliima, koos sisemise aruandlusega ning juhindumine heast raamatupidamise tavast.

Avatus ja läbipaistvus

Informatsioon ühingu liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
Ühing on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sallivus

Ühing austab teiste ühenduste ideid ja projekte, teeb meeleldi koostööd. Ta tunnustab teiste mõtteviiside erinevust, nende eesmärkide mitmekesisust. Ühing ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid idikuid.

Mõisted

Eesti Teraapiaühingu liige – on ühingu põhikirjas toodud alustel ühingusse liikmeks astunud isik
Kogukonna liige – on mistahes isik, kes tegutseb ja osaleb ühingu tegemistes kuid tal puudub liikmestaatus
Partnerid – ühinguga koostöös olevad ühingud, isikud jt.
Koolitajad – ühingu nime all tegutsevad koolitajad, seminaride läbiviijad

Professionaalse tegevuse reeglistik

Iga Eesti Teraapiaühingu liige, kogukonna liige, partner, koolitaja ja mistahes ühinguga seotud isik (edaspidi „ühingu esindaja“), võtab endale vaid niisuguseid ülesandeid, mille puhul ta on kindel oma suutlikkuses neid täita kliendi jaoks sobivaimal viisil.

Iga ühingu esindaja käitub oma ülesannete täitmisel viisakalt ja väärikalt, rikkumata ühingu tavasid ja mainet.

Kui mingit olukorda ei ole ette nähtud, või seda ei osatud antud eetika koodeksiga ette näha, siis ühingu esindaja käitub nii nagu seda teeks iga teine isik tema asemel ning kliendi suhtes parimal viisil.

Ühingu esindaja ei jätka tööd, kui ilmneb, et olukord ise või kliendi eesmärgid vms on vastuolus ühingu esindaja pädevusega või seavad tema tegevusele piirangud.

Ühingu esindaja pöördub juhatuse poole ja ei praktiseeri või otsib abi teraapiast, kui tema tööd ohustavad kriisid isiklikus elus, väsimus, haigus, läbipõlemine või rakused piiride hoidmisel töötamisel klientidega sh seksuaalne ahvatlus, võrgutamine kliendi poolt vms.

Kõik, mis leiab aset teraapiaprotsessi ajal, peab teenima terapeutilisi-, koolitus- või muid teenindus eesmärke ning vastama kliendi arenguvajadustele.

Ühingu esindaja kannab pidevalt hoolt oma teadmiste ja kutsealaste pädevuste eest ja selle täiendamise ning arendamise eest.

Ühingu esindaja on kursis teiste ühingu kolleegide tegevusega, austab ja väärtustab kolleegide tööd ja kollegiaalseid suhteid. Ei räägi taga ega alahinda kolleegi tööd. Arusaamatuste või kõrvalekaldumiste avastamisel kolleegide tegevuses, pöördub koheselt juhatuse poole. Juhatus garanteerib konfidentsiaalsuse.

Ühingu esindaja on kursis oma teenust pakutava seadusandlusega ja rakendab seda vastavalt seadustele.

Kui ühingu esindaja kasutab oma töös seadmeid vms. peavad nendel olema vastav Eesti kasutusluba ja kasutamisjuhis (vt. Tervisekaitseamet). Lisaks peavad kõik isisku- ja iluteenuse osutajad omama kehtivat tervisetõendit.

Ühingu esindaja riietub teenuse või teraapia osutamisel eetiliselt ja vastavalt oma teenuse või teraapia iseloomule. Keelatud on riietuda väljakutsuvalt või liigselt paljastades intiimseid kehaosi. Keelatud on kasutada liigselt häirivaid, lõhnavaid vms ihuhooldusvahendeid jms.

Ühingu esindaja on kohustatud kaitsma avaliku ebakompetentsuse või ebaausa teraapiateenuse rakendamise eest ning on valmis andma enda poolse panuse selle kõrvaldamiseks (N: informeerima juhatust).

Ühingu esindaja annab vastavalt ühingus kehtivale korrale ja tavadele aru oma tööst.

Oma õiguseid, eetikakoodeksit vms. jämedalt rikkunud ühingu esindaja kaotab oma liikme staatuse, teised aga kaotavad eelpool toodud juhul töö või suhtevõimaluse ühinguga või läbi ühingu.

Kliendi ja ühingu esindaja vaheline suhe

Kliendi ja ühingu esindaja vahel on professionaalne suhe, mille puhul peetakse eelkõige silmas kliendi heaolu. Ta vastutab ametialaste piiride seadmise ja hoidmise eest kliendiga suhtlemisel.

Ühingu esindaja veendub oma teenuse pakkumisel kliendi turvalisusest ja sh enda turvalisususest. (kasutab anamneesi lehte ja kliendi nõusoleku lehte), hädavajadusel kasutab turvanuppu.

Ühingu esindaja peab oluliseks toimivat kliendisuhet, hoiduses võimu-, mõju-, topeltsuhtest (isiklik suhe), diskrimineerimisest (rahaliselt, seksuaalselt, emotsionaalselt, poliitiliselt, iseoloogiliselt, rahvuselt jms), üleolevast ja lohakast käitumisest. Peab kinni kliendi teenindamise aegadest ja hoiab kliendi privaatsust. Peab kinni teenuste hinnakirjast. Ta teeb kõik mõistliku, et vältida kliendi kahjustamist teraapia vms teenuse käigus.

Ühingu esindaja austab inimlikkuse põhialuseid, kõigi inimeste au ja väärikust ning järgib neid põhimõtteid oma töös. Ta tunnistab inimestevahelisi erinevusi.

Ühingu esindaja poolt teraapiaprotsessi või koolituse vms käigus toimuv füüsiline kontakt nõuab erilist professionaalset tähelepanu. Füüsilist kontakti ei tohi luua ilma kliendi nõusolekuta ( ühingus on kasutusel kliendi nõusoleku leht) ja see peab olema suunatud ainult kliendi heaolu saavutamisele.

Ühingu esindaja kaitseb klientide õigusi sh õigust informeeritud nõusolekule.

Kui ühingu esindaja peab mingitel põhjustel kliendisuhte lõpetama, annab ta oma kliendile asjakohast ja kiiret teavet ja selgitusi ning teeb kõik mõistliku, et tagada kliendi heaolu jätkumine.

Ühingu esindaja lõpetab kliendisuhte, kui eesmärk on saavutatud või kui klient rohkem teenust ei soovi või talle pole see enam vajalik. Vajadusel soovitab teist ühingu spetsialisti.

Konfidentsiaalsus

Ühingu esindaja käsitleb konfidentsiaalselt igasugust klientide kohta käivat otse- või järelduste teel saadud infot, nii ühingu siseselt kui väljaspool seda, sh isiklikus elus.

Klienti ei tohi tema teenindamise käigus, ilma kliendi teadmata, jälgida keegi teine, peale teenuse osutaja.

Eriolukorras, kui ühingu esindajal on alus uskuda, et klient võib ennast või teisi tõsiselt ohustada, võib olla vajalik konfidentsiaalsuse murdmine (näiteks kiirabi või politsei väljakutsel). Võimalusel tuleb selleks kliendilt nõusolek võtta ja esimesel võimalusel informeerida juhatajat.

Kliendi isikuandmeid on konfidentsiaalsed. Isiklike andmete ja juhtumi kohta tehtud märkmeid säilitatakse võõrastele ja kolmandatele isikutele kättesaamatus kohas ja vastavalt seadustele.

Kliendi isikuandmeid ei edastata ka kolleegidele. Kolleegidega arutluse või analüüsi käigus on keelatud kliendi nime nimetamine või olukorra kirjeldamine mistahes moel, millest võiks selgelt teatud kliendi ära tunda sh fotod, videosalvestused jms.

Kliendi info- video- või audiosalvestuse info kasutamisel koolitusel, loengutel või aruannetes vms peab olema kliendi kirjalik nõusolek iga loengutsükli, koolituse, aruande vms jaoks eraldi.

Kliendil on õigus näha enda kohta ülesmärgitud või salvestatud infot.

Kliendiinfot ja teenuse käiku on kohustus säilitada 7 aastat, alaealise puhul kuni 25-e aastaseks saamiseni.

Lepingu sõlmimine kliendiga

Iga ühingu esindaja ja kliendi vahel sõlmitud leping võib olla suuline või kirjalik ning see on siduv mõlema poole jaoks.

Lepingueelsetel läbirääkimistel peab ühingu esindaja andma kliendile selget ja ausat informatsiooni oma pädevuse ja kogemuste kohta sh lepingu osade kohta nagu: töötasu, toimumise koht ja aeg, pauside aeg, anamneesi leht, kliendi nõusoleku leht, teenuse ärajäämine (haiguse, vm erialase kohustuse täitmisel) või tühistamine koos põhjendusega ja uue aja määramiseaga, kliendi võimalik üleminek teisele terapeudile vms.

Tööd ei toimu tavaliselt puhkepäevadel, pühadel jne, kui ei ole kliendi ja teenuse osutaja vahel kokku lepitud teisiti.

Iga teraapiat vms teenust pakkuv informatsioon peab kajastama täpselt pakutavat teenust, teenuse pakkuja väljaõpet, kvalifikatsiooni ning praktilist kogemust vastavas valdkonnas.

Ühingu esindaja ei võta klienti, kes on teise terapeudi vt sõlminud samalaadse lepingu või teenus on pooleli, olles eelnevalt konsulteerinud kliendiga või tema terapeudiga kliendi loal.

Kui klient vajab eeskostjat on vajalik eestkostja nõusolek teraapia vms läbiviimiseks ja/või dokumentidele allakirjutamiseks.

Konflikti või lepingust tulenevate erimeelsuste korral pöördub ühingu esindaja juhataja poole.

Erimeelsused lahendatakse kokkuleppe teel või vastavalt kehtivatele seadustele või kohtu korras.

Teenus ja reklaam

Teenus ja reklaam on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

Reklaam ei tohi sisalda valet ega „ründavat“ reklaami, ei teha maha kolleegide või teiste koolkondade terapeutide jt tööd.

Reklaam ei paku välja teenust, mida tegelikult ei pakuta. Kleinti ei tohi reklaamiga eksitada.

Turvalisus

Ühingu esindaja tagab, et keskkond, kus teenust või teraapiat pakutakse ei tekitaks kliendile füüsilist ega psühholoogilist kahju.

Ühingu esindaja tagab kliendile privaatsuse va kliendi nõusolekul selle rikkumine (pealt kuulamine, -vaatamine vms.)

Ühingu esindaja ei avalda ühingu infot, mis ei ole vajalik või ei ole lubatud esitada kolmandatele isikutele või ka klientidele.

Ühingu esindaja kaitseb nii ennast kui klienti ohu tekkimise eest. Vajadusel kasutab turvateenuste-, politsei- või kiirabi abi.

Võib esineda olukordi, kus ühingu esindaja peab astuma samme, mis kaitseks klienti ja/või tema sotsiaalset keskonda, kui klient kujutab ohtu iseendale või ümbritsevale sotsiaalsele keskkonnale. Sellisel juhul peab ühingu esindaja püüdma saada kliendilt nõusolekut konfidentsiaalsuse kokkulepete muutmiseks. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, kasutama turvateenuse-, politsei- või kiirabi abi.

Ühingu esindaja roll ühiskonnas

Iga Eesti Teraapiaühingu liige, kogukonna liige, partner, koolitaja ja mistahes ühinguga seotud isik tunneb oma tööd reguleerivaid seaduseid ja on kursis ühingu tööd reguleerivate eeskirjadega ning järgib ühingu tavasid.

Ühingu esindaja on alati valmis koostööks, ta on valmis panustama ühingu tegevusesse, on valmis end edasi arendama ja arendama ühingu tegevust. Vajadusel ja võimalsutel tegema uurimus- ja teadustööd.

Ühingu esindaja suhtub lugupidavalt teistesse kolleegidesse ja väljaspool ühingut ei tee midagi, mis võiks heita varju ühingule sh ei avalda ühingu infot, mis ei ole vajalik kolmandatele isikutele või ka klientidele. Terapeut käitub igas olukorras oma elukutse vääriliselt.

Ühingu esindaja räägib ühingust ja tema liikmetest head. Leiab ja kutsub ühinema liikmeid, koolitajaid jt. ja tutvustab võimalikule kliendile teenuseid, mida ühing pakub. Hoiab ühingu mainet igal sammul, olles ise selle liige uhkuse ja auga.

Kõik eeltoodud eetikanõuded kehtivad kõigile Eesti Teraapiaühingu liikmetele, kogukonna liikmetele, partneritele, koolitajatele ja mistahes ühinguga seotud isikutele.

Eesti Teraapiaühinguga seotud eetiliste ja muude probleemide lahendamine on juhatuse pädevuses. Eetikaprobleemi menetlemiseks ja lahendamiseks moodustatakse eetikakomisjon, vajadusel kaasates pädevaid spetsialiste.