Eesti Teraapiaühing MTÜ Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Eesti Teraapiaühing MTÜ (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine
1.2. Ühingu asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik
1.3 Ühingu majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12
1.4 Ühing on asutatud tähtajatult
1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks
1.6 Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud

2. Ühingu eesmärk ja tegevused selle saavutamiseks
2.1 Ühingu eesmärk:
Ühendada ühingu alla heal tasemel terapeudid, massöörid, koolitajad ja inimesed erinevatelt tegevusaladelt, mis on otseselt seotud teraapiaga, luua soodsad tingimused omavaheliseks suhtlemiseks, informatsiooni vahetamiseks ja professionaalseks arenguks ning selle tegevuse läbi tõsta elanikkonna teadlikkust erinevatest tearaapiavõimalustest ja võimaldada kättesaadavus professionaalsetele teraapia teenustele
2.2 Eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teha järgmisi tegevusi:
a) teraapiateenused
b) nõustamine
c) koolitused
d) seminarid
e) laagrid jm. üritused
f) koostab, kogub, vahendab ja levitab teraapia alast teavet
g) rendib ruume
h) annab välja stipendiume
2.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest

3. Liikmeteks vastuvõtmine ning ühingust väljaastumine ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1 Ühing ühendab vabatahtlikkuse alusel teraapiaga tegelevaid isikuid
3.2 Peale asutajaliikmete võivad ühingu liikmeteks olla füüsilised ja juriidilised isikud,
kes vastavad käesoleva põhikirja nõuetele
3.3 Ühingu liikmeskond koosneb täisliikmetest, liitunud liikmetest, toetajaliikmetest ja
auliikmetest
3.3.1 Täisliikmeks võetakse vastu isikliku sooviavalduse põhjal isikuid, kes tunnistavad Ühingu põhikirja, kes on läbinud Ühingu vastava Koolitusprogrammi ning Eetikakoodeksi ning on valmis seda liikmena alati täitma
3.3.2 Liitunud liikmeks võetakse vastu isikliku sooviavalduse alusel need, kes tunnistavad Ühingu põhikirja ja on läbinud Eetikakoodeksi ning on valmis seda liikmena alati täitma
3.3.3 Toetajaliikmeks võivad olla nii üksikisikud kui organisatsioonid, kes toetavad Ühingu
põhikirjalist tegevust oma mingi tegevusega või vahenditega. Ühingu ja toetajaliikmete vahelised suhted määratakse nendevahelise kokkuleppega
3.3.4 Auliige valitakse isikute hulgast, kes on osutanud erilisi teeneid teraapia arengule Eestis.
3.4 Liikmeks vastuvõtmise avaldused esitatakse juhatusele, kes informeerib liikmekandidaati juhatuse otsusest hiljemalt nädal peale otsuse langetamist
3.5 Liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikmel on õigus peatada oma
tegevus Ühingus Eestist eemalviibimise ajaks, teatades juhatusele sellest kirjalikult.
3.6 Liige võib Ühingust välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud
kirjalikult kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.
3.7 Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust
liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
3.8 Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab juhatus oma
otsusega.
3.9 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta:
a) ei tasu liikmemaksu aasta jooksul
b) rikub Ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust olulisel määral
c) on rikkunud Eetikaprogrammist tulenevaid kohustusi
d) on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane
e) on rikkunud Ühingu põhikirja ja/või Ühingu juhatuse otsuseid, määrusi või eeskirju
f) on olulisel määral kahjustanud Ühingu huvisid või eksinud heade tavade vastu
3.10 Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata üldkogule
seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkogu poolt
3.11 Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale
3.12 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
4.1.2 osaleda ja hääletada Ühingu üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga
4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks
4.1.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid, määrusi ja eeskirju
4.2.2 tasuma liikmelisusega seotud makse, mis ei ole tagastatavad
4.2.3 teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi,
isikukoodi, e-maili aadressi. Andmete muutumisel teatama uued andmed hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast nende muutumist
4.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel

5. Üldkoosolek
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl
5.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul
5.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
5.4 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eemärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
d) nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine
e) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine
f) majandusaasta aruande kinnitamine
g) juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine
h) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine
i) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine
j) Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine
k) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse
5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra
5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest
5.7 Ühingu liikmel on õigus osaleda ja hääletada üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga
5.8 Üldkoosolek võib toimuda ka elektroonselt, kui on täidetud kõik seadusest tulenevad nõuded
5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi ühingu liikmete nõusolek

6. Juhatus
6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kaks kuni viis (2 kuni 5) liiget
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks (5) aastaks
6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd 6.4 Ühingu juhatuse pädevusse kuulub:
a) Ühingu huvide kaitsmine ja igapäevane majandamine
b) büroo/keskuse ülesannete ja töökorra kehtestamine
c) sümboolika, kodulehe, sotsiaalmeedia jms kinnitamine ja kasutamise korra kehtestamine
d) liikmeks vastuvõtmine, liikme karistamine ja väljaarvamine
e) liikmete arvestuse pidamine
f) lepingute ja koostöölepingute koostamine (koostööpartnerid, koolitajad, terapeudid jt.)
g) registrite korra koostamine
h) ürituste kalenderplaanide koostamine
i) kalenderplaaniväliste ametlike ürituste registreerimine ja/või kinnitamine
j) teenuste tariifide ning blankettide ja dokumentide väljatöötamine ja kinnitamine
k) spetsialistide, teenuse osutajate, nõustajate ja koolitajate kinnitamine
l) ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine
m) finantstegevuse koordineerimine raamatupidamise ja aruandluse korraldamine
n) juhatuse sisekorra eeskirja koostamine
o) vajadusel allüksuste erakorraliste koosolekute kokkukutsumine
6.5 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

7. Majandustegevus ja vara jaotus
7.1 Ühingu vara tekib liikmemaksudest, annetustest, toetustest, toetajaliikmete poolt osutatud teenustest või toetustest, ühingu vara kasutamisest ja selle tegevusega saadud tulust, majandustegevusest, ürituste korraldamisest, ning muust seadusega lubatud tegevusest ja tulust
7.2 Ühingu vahendeid kasutatakse Ühingu eesmärkide saavutamiseks, vastavalt põhikirjale ja kehtivatele õigusaktidele

8. Kontroll ja revideerimine
8.1 Ühingu juhatusel on õigus kasutada audiitori abi
8.2 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selleks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli
8.3 Juhatus kontrollib ühingu tegevust ja ühingu vara kasutamist jooksvalt. Avastatud puudused fikseeritakse ja protokollitakse

9. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine. Lõpetamine. Vara jaotamine
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
9.2 Ühingu likvideerimiskomisjon moodustatakse juhatuse liikmetest, juhul kui üldkoosolek ei otsusta teisiti
9.3 Ühingu likvideerimisel antakse üldkoosoleku otsusega tema allesjäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja sarnase eesmärgiga liikmele ja /või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule

Ühingu põhikiri on koostatud 11.04.2013
Asutajad: Mariann Rivik, Ege Annok